REGULAMIN

Regulamin Szkoły Pływackiej „Łolk – SPORT”

1. Wszystkich uczestników Szkoły Pływackiej „Łolk - SPORT” obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkoły, a także krytej pływalni Neptun w Gliwicach Sośnicy, na której odbywają się zajęcia.
2. Rok szkoleniowy trwa od września/października do czerwca każdego roku. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem (z wyjątkiem świąt, ferii i innych dni ustawowo wolnych od pracy)
1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć znajdują się na stronie internetowej: www.walke.pl www.plywaniegliwice.pl
2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz podpisanie oświadczenia zdrowotnego dziecka.
3. Nieopłacenie kontynuacji kursu na początku kolejnego kwartału powoduje skreślenie z listy uczestników.
4. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.
6. Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć, np. choroba, wyjazd, itp.
7. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, nie później niż przed końcem trzeciego tygodnia zajęć, Szkoła Pływania zwraca 50% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu pozostałej należności.
8. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn technicznych, (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
9. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmian godzin zajęć i grup.
10. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa obowiązują przy płatnościach zniżki rodzinne.
11. Przyprowadź ze sobą znajomego, który wykupi kurs, a otrzymasz 10% zniżki na kolejny kwartał.
12. Uczestników Szkoły Pływackiej obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) we własnym zakresie.
13. Zapisanie dziecka na zajęcia nauki pływania i opłacenie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i świadczy o tym, że dziecko może uczestniczyć bez żadnych ograniczeń w szkoleniu pływackim.
14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu basenowego organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności.
15. Nieprzestrzeganie regulaminu Szkoły Pływackiej „Łolk - SPORT” może spowodować skreślenie z listy uczestników szkolenia.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
17. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem ww. regulaminu.

Close Menu
Facebook