REGULAMIN

Regulamin Szkoły Pływania „Łolk – SPORT”

1. Wszystkich uczestników Szkoły Pływania „Łolk – SPORT” obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkoły, a także krytej pływalni  na której odbywają się zajęcia.
2. Rok szkoleniowy trwa od września/października do czerwca każdego roku. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem (z wyjątkiem świąt, ferii i innych dni ustawowo wolnych od pracy)
3. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć znajdują się na stronie internetowej: www.plywaniegliwice.pl
4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz podpisanie oświadczenia zdrowotnego dziecka.
5. Nieopłacenie kontynuacji kursu na początku kolejnego kwartału powoduje skreślenie z listy uczestników.
6. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
7. Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.
8. Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć, np. choroba, wyjazd, itp. Szkoła umożliwia odpracowanie zajęć w terminie ustalonym.
9. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, nie później niż przed końcem trzeciego tygodnia zajęć, Szkoła Pływania zwraca 50% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu pozostałej należności.
10. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn technicznych, (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
11. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmian godzin zajęć i grup.
12. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa obowiązują przy płatnościach zniżki rodzinne.
13. Przyprowadź ze sobą znajomego, który wykupi kurs, a otrzymasz 10% zniżki na kolejny kwartał.
14. Uczestników Szkoły Pływackiej obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) we własnym zakresie.
15. Zapisanie dziecka na zajęcia nauki pływania i opłacenie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i świadczy o tym, że dziecko może uczestniczyć bez żadnych ograniczeń w szkoleniu pływackim.
16. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu basenowego organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu Szkoły Pływackiej „Łolk – SPORT” może spowodować skreślenie z listy uczestników szkolenia.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
19. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem ww. regulaminu oraz polityki prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych, zamieszczonej w załączniku RODO

Close Menu
Facebook